ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތިރީގައިމިދަންނަވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ނީލަންކިޔުން 13 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

1. 10 ރުއް (އަލަށް ކޮށި މަގުން ނެގި ބައެއް ރުއްތައް ބައެއް ސްކޫލް ހޯލުން ނެގި ރުއްތައް)
2. 2 މިދިލިގަސް (އަލަށް ކޮށި މަގުން ނެގި)
3. 2 މޫނިމާގަސް(އަލަށް ކޮށި މަގުން ނެގި)
4. 01 ހިރުދުގަސް (ސްކޫލް ހޯލުން ނެގި)

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން އެދުވަހުގެ އެގަޑިޔަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވުން އެދެމެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި 6580072 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ނީލަމުން މުދާ ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީ 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު އެތަނުން ގެންދަވަންވާނެއެވެ.


މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:00 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.