ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ކޮޓަރީގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއިބެހޭ

މިރަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ކޮޓަރީގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޢުލޫމާތު 21 ޖޫން 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ނަންބަރު 7887406 މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

• ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޭގެ ނަން

• ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ކޮޓަރީގެ އަދަދު

• ކައްކާ ކެވޭގޮތަށް ހުރިނަމަ އެކަން

• ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން

• ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު


ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ކޮޓަރީގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއިބެހޭ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ކޮޓަރީގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއިބެހޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:47 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.