ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ގޭގޭގެ ނަންބޯޑު ހެދުމާއިބެހޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގެ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ އިން މިއަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުރި ތަންތަނުގެ ލިސްޓިންގ އެއް 13،14 ސެޕްޓެމްބަރގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ހުރިހާ ގޭގޭގެ ނަންބޯޑު ހަރުކުރެވިފައި ބެހެއްޓުމަށް އެމިނިސްޓްރީއިން އެދިލައްވައެވެ.

ވީމާ، ނަން ބޯޑު ހަރުކުރެވިފައިނުވާ ގޭގޭގެ ނަންބޯޑު ސެޕްޓެމްބަރމަހުގެ 12 ގެ ކުރިން ހަރުކޮށް ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.


ގޭގޭގެ ނަންބޯޑު ހެދުމާއިބެހޭ ގޭގޭގެ ނަންބޯޑު ހެދުމާއިބެހޭ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:03 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.