ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް މިރަމަޟާން މަހުގެ 02 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 28 ރަމަޟާން 1443 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:30 ން މެންދުރު 12:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަމުންދާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތުގެ މިންވަރަކީ މީހަކަށް 2.4 ކިލޯގެ މިންވަރެވެ.

ޒަކާތް ނެރުއްވާނީ އަހަރުތެރޭގައި ބަނޑުކެއުމުގެ ގޮތުން ޢާއްމުކޮށް ކައިއުޅުނު ބާވަތްތަކުން (ގޮވާމުން) 2.4 ކިލޯއަށް ޖެހޭ މިންވަރެވެ. ނުވަތަ 2.4 ކިލޯގެ އަގެވެ. އަދި 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް މިއިޢުލާނާއެކު އެވަނީއެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިކައުންސިލްގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު 7717700461001 (ރެވެނިއު 1) އަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު ސްލިޕް ( ޖަމާކުރި މީހުންގެ ޢަދަދާއި، ބާވަތް އެނގޭނޭހެން ) 7379818 އަށް ވައިބަރކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

1443 ވަނަ އަހަރު ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު

#

ބާވަތް

ފައިސާގެ އަދަދު

1

އާދައިގެ ހަނޑޫ

12 ރުފިޔާ

2

ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑޫ

77 ރުފިޔާ

3

ރަތް ހަނޑޫ

72 ރުފިޔާ

4

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އާދައިގެ)

77 ރުފިޔާ

5

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (މޮޅު)

90 ރުފިޔާ

6

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އެންމެ މޮޅު)

132 ރުފިޔާ

7

އާދައިގެ ފުށް

12 ރުފިޔާ

8

އާޓާ ފުށް

75 ރުފިޔާ

 


1443 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:32 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.