ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 30 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
2. ކައުންސިލްގެ 29 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
3. ކައުންސިލްގެ ރައީސް 15 ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
4. ފައިނު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
5.އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
6. ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
7. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި، ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހަދަންޖެހޭ ކޯޑުތަކާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
8. މިހިރީ5 ބޯޓް އަޑިއަށް ދިޔަ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ގަސްކާނާ މަޢާފުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 30 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 30 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:08 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.