ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: 2021 ވަނަ އަހަރު ނުކުރެވި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަދި މެމްބަރުންނާއި އިދާރީ ގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތާއެކު ކުޑަ ކޮމެޓީއެއް ހަދާ އަންނަ ހަފުތާގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުމަށް ނިންމުން.

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 23 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚް: 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ

ގުޅުންހުރި ފައިލް: -

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:59 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.