ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: 2022ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ބްލޮކް ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގައި މިކައުންސިލަށް ދެއްވި 3،158،758ރ (ތިންމިލިއަން އެއްލައްކަ ފަންސާސް އަށްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށްރުފިޔާ) އާއި ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ 13،750،000 (ތޭރަމިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) އާއި 2022 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނޭކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ 5،133،644 (ފަސްމިލިއަން އެއްލައްކަ ތިރީސްތިންހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ރުފިޔާ) މުޅިޖުމުލަ 22،042،402ރ. (ބާވިސް މިލިއަން ސާޅިސް ދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ދެރުފިޔާ) އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާ، 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި، ދައުލަތުން މިކައުންސިލަށް ދެއްވި 3،158،758ރ (ތިންމިލިއަން އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށްރުފިޔާ) އާއި ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ 13،750،000 (ތޭރަމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސްހާސް) އާއި 2022 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއިން 2،050،600 (ދެމިލިއަން ފަންސާސްހާސް ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ) މުޅިޖުމުލަ 18،959،358ރ. (އަށާރަމިލިއަން ނުވަލައްކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސްއަށް ރުފިޔާ) 2022ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްވިއެވެ.

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 15 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚް: 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ

ގުޅުންހުރި ފައިލް: -

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:58 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.