ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ދާއިމީ ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދާއިގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

މިރަށުން ދާއިމީ ދަނޑުބިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ ޤަވައިދުގެ ޑްރާފްޓާއިގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް 19 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:45ގައި ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާ ކުރިމަތީ އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެދެއްވުން އެދެމެވެ.


ދާއިމީ ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދާއިގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން ދާއިމީ ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދާއިގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 9:05 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.