ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ހިނަވާގެ އަޅާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުން

ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން މިރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ހިނަވާގެ އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އެބިމުގައި އެކިވަރުގެ ރުއް ގަސްހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިބިމަކީ މިރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގޯތީގެ ހުނޅަގުން 100 ފޫޓްގެ ބިމެއް ކަލޭފާނު މަގުގެ އުތުރު ފަޅިން ދޫކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ 50 ފޫޓްގެ ބިމެކެވެ. މި ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނަވާގެ އަޅާފަރާތުން މިހާރުކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

ވީމާ، ހިނަވާގެ އެޅުމަށް ސާފުކުރަމުންގެންދާ ބިމުގައިހުރި އެކިވަރުގެ ރުއް ގަހުގެ ވެރިފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދު 13 މާރޗް 2018 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން 5 ދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަން މި އިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

‏26‏ ޖުމާދަލްއާޚިރާ‏ 1439
‏13‏ މާރޗް‏ 2018


ނަންބަރު: (IUL)311/311/2018/12
ހިނަވާގެ އަޅާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުން ހިނަވާގެ އަޅާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:51 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.