ޞަފްޙާތައް

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރާއި މުރާޖާ ކޮމެޓީ

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ
ފަހީމް

އިބްރާހީމް ފަހީމް

އ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ފޯން: 9100652

phaheem2012@gmail.com


މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން
ނާޞިރު

އިބްރާހީމް ނާޞިރު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯން: 7906400

naasirfainu@gmail.com

އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު

އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް

ފޯން: 7994253

info@fainu.gov.mv

ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހާރޫން

ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހާރޫން

ކައުންސިލަރ

ފޯން: 7548984

info@fainu.gov.mv

އިބްރާހީމް ޙުސައިން

އާމިނަތު ވަސީމާ

އ. ޑިރެކްޓަރ

ފޯން: 7515969

waxyma@gmail.com

ޙސަން ޒާޙިރު

ޙަސަން ޒާޙިރު

ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ފޯން: 9636619

info@fainu.gov.mv

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރާއި މުރާޖާ ކޮމެޓީ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރާއި މުރާޖާ ކޮމެޓީ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:49 AM Rating: 5
Powered by Blogger.