ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރާއި މުރާޖާ ކޮމެޓީ

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން
ނައުޝާދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 7659250

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން
  • މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު / ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  • މުޙައްމަދު ފައިޞަލް / ނާއިބު ރައީސް
  • ޙަސަން ވަޙީދު / ކައުންސިލަރ
  • އާމިނަތު ޝިޒްނާ / ކައުންސިލަރ
  • އާސިމާ އިބްރާހީމްމަނިކު / ކައުންސިލަރ
  • ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން - އާމިނަތު ވަސީމާ / އ. ޑިރެކްޓަރ

  ކޮމެޓީއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް
  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރާއި މުރާޖާ ކޮމެޓީ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރާއި މުރާޖާ ކޮމެޓީ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:49 AM Rating: 5
  Powered by Blogger.