ޞަފްޙާތައް

ފައިނު ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

ބަނދަރުމަތި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޕްލޭން ކޮށްފައިވާ ގޮތް

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް: 25 ފެބްރުއަރީ 2015
ބަނދަރުގެ ބޮޑުމިން: 400 ފޫޓް
ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެމް.ޓީ.ސީ.ސީބޮޑުހިލަ ޖެހާ ނިމުނު ހިސާބުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއްބަނދަރު ނުހަދާއިރުގެ ފޮޓޯ
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފައިނު ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ފައިނު ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:53 PM Rating: 5
Powered by Blogger.