ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކޮމެޓީ

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން
 • ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން - އިބްރާހީމް ނާޞިރު / ކައުންސިލްގެ ރައީސް
 • ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން - އާމިނަތު ވަސީމާ / އ. ޑިރެކްޓަރ
 • ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން - އިބްރާހީމް ރަޝީދު / އ. ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 • ފައިނު ސްކޫލްގެ ފަރާތުން - ނަސީމް ޙަސަން މަނިކު / ޓީޗަރ
 • ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން - ޙަސަން މަނިކު / ފެމެލީ ހެލްތު އޮފިސަރ
 • ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗްގެ ފަރާތުން - ޢުމަރު އިބްރާހީމް މަނިކު / ސީނިއަރ އޮފިސަރ
 • ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްގެ ފަރާތުން - ޢަބްދުއް ޝަހީދު އިބްރާހީމް / ހަޒާންދާރު
 • ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން - އަޙުމަދު ސިޔާމް / ނާއިބު ރައީސް
 • އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން - އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ރައީސާ
 • އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން - ޙަސަން މޫސާ މަނިކު / އުޑުވިލާގެ
 • ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަރާތުން - މުޙައްމަދު ރަޝީދު / ލުނބޯގަސްދޮށުގެ

ކޮމެޓީއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް
ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކޮމެޓީ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކޮމެޓީ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:31 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.