ޞަފްޙާތައް

ރ. ފައިނުން ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ހިޔާލު ހޯދުން

މިރަށުގައި މިހާރު ޤާއިމް ކުރަމުންދާ އިރިގޭޝަން ދަނޑުތަކާއި ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މިކައުންސިލާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން، މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާއިދާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އޮންލައިން ފޯމްގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްވެސް ޙިޔާލު ހޯދުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ފައިލް:
މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް

    މަތީގައިވާ ޓެކްސްޓް ފީލްޑްގައި ގިނަ ހިޔާލުތަކެއް ލިޔުއްވަން އުނދަގޫނަމަ، ހިޔާލުތައް ލިޔުއްވާ މި ކައުންސިލްގެ އީމެއިލް fainuoffice@gmail.com އަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެން

ރ. ފައިނުން ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ހިޔާލު ހޯދުން ރ. ފައިނުން ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ހިޔާލު ހޯދުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:58 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.