ޞަފްޙާތައް

ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް

15-4-2017 ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - ފޮޓޯ : ނަޢުޝާދު 

15-4-2017 ދިދަފަތި ދެމުން ކުރިޔަށްދަނީ - ފޮޓޯ : ނަޢުޝާދު

15-4-2017 ދިދަފަތި ދެމުން ކުރިޔަށްދަނީ - ފޮޓޯ : ނަޢުޝާދު 

15-4-2017 ދިދަފަތި ދެމުން ކުރިޔަށްދަނީ - ފޮޓޯ : ނަޢުޝާދު 

15-4-2017 ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - ފޮޓޯ : ނަޢުޝާދު

15-4-2017 ދިދަފަތި ދެމުން ކުރިޔަށްދަނީ - ފޮޓޯ : ނަޢުޝާދު 

15-4-2017 ދިދަފަތި ދެމުން ކުރިޔަށްދަނީ - ފޮޓޯ : ނަޢުޝާދު 

15-4-2017 ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޭގަނޑުވެސް ކުރިޔަށް ދަނީ

15-4-2017 ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޭގަނޑުވެސް ކުރިޔަށް ދަނީ

15-4-2017 ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޭގަނޑުވެސް ކުރިޔަށް ދަނީ

15-4-2017 ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޭގަނޑުވެސް ކުރިޔަށް ދަނީ

15-42017 ދިދަފަތިދަމާ ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައި

15.4.2017 ގިޑިގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ

15.4.2017 ގޯތިތކަުގެ މަގުފާރުތަކުގައި ކުލަ ލުން ކުރިޔަށްދަނީ

15.4.2017 ގޯތިތކަުގެ މަގުފާރުތަކުގައި ކުލަ ލުން ކުރިޔަށްދަނީ

15-42017 ދިދަފަތިދަމާ ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައި

15.4.2017 މޮނިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރަނީ

15-42017 ދިދަފަތިދަމާ ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައި

15.4.2017 ގޭގޭގެ ފާރުތަކުގައި ކުލަ ލާ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި

14-4-2017  ދިދަ ފޮތި ދެމުން ކުރިޔަށްދަނީ   ފޮޓޯ: ނައުޝާދު 

14-4-2017  އުނދޯލިގެ ހެދުން ކުރިޔަށްދަނީ   ފޮޓޯ: ނައުޝާދު 


14-4-2017  ދިދަ ފޮތި ދެމުން ކުރިޔަށްދަނީ ފޮޓޯ: ނައުޝާދު 

14-4-2017  ދިދަ ފޮތި ދެމުން ކުރިޔަށްދަނީ  ފޮޓޯ: ނައުޝާދު 

14-4-2017  ދިދަ ފޮތި ދެމުން ކުރިޔަށްދަނީ ފޮޓޯ: ނައުޝާދު 

14-4-2017  ދިދަ ފޮތި ދެމުން ކުރިޔަށްދަނީ  ފޮޓޯ: ނައުޝާދު  

  14-4-2017  - ފޮޓޯ: ނައުޝާދު   ދިދަ ފޮތި ދެމުން ކުރިޔަށްދަނީ


މޮނިއުމަންޓް ހަރުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ގިޑިގެ ތައްޔާރުކުރުން ކުރިޔަށްދަނީ

ގިޑިގެ ތައްޔާރުކުރުން ކުރިޔަށްދަނީ

ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރައްޔިތު ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން ކުރިޔަށްދަނީ

ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރައްޔިތު ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން ކުރިޔަށްދަނީ

ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:43 PM Rating: 5
Powered by Blogger.