ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ އޮންލައިން ފޯމް

  ނޯޓް: މިފޯމްގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއްވެސް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

  1. ދަނޑަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
  ފުރިހަމަ ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް އައިޑީކާޑް ނަމްބަރ އުފަން ތާރީޚް ފޯން ނަމްބަރ 2. އާއިލާއާއި ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު (މިބައިގައި ހިމަނާނީ ދެމަފިރިންގެ ތިބި ކުދިންނާއި އަދި ދެމަފިރިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނެވެ)

  ކައިވެނީގެ ޙާލަތު
  ކައިވެނި ކޮށްގެން
  އެކަނިވެރިމައެއް
  ދަރިންތިބި ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ ފިރިހެނެއް
  ކައިވެނި ނުކޮށް

  18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ޢަދަދު: 18 އަހަރުން މަތީގެ ކައިވެނި ނުކޮށް އުޅޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު: ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު: 3. ދަނޑާއި ގޭގެ މަޢުލޫމާތު
  މިހާރު ދިރިއުޅޭގޭގައި އުޅޭ އާއިލާތަކުގެ ޢަދަދު:
  އަމިއްލަ މީހާއަށް ނުވަތަ ދެމަފިރިންކުރެ މީހަކަށް ރަށުން ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވޭތޯ؟
  ލިބިފައިވޭ
  ލިބިފައެއް ނުވޭ

  ރަށުން ލިބިފައިވާ ގޯތީގައި ޢިމާރާތް ހިޔާކޮށްފައިވޭތޯ:
  އިމާރާތްކޮށް ހިޔާކޮށްފައި
  އިމާރާތް ހިޔާ ނުކުރޭ
  ގޯއްޗެއް އަދި ނުލިބޭ

  ރަށުން ލިބިފައިވާ ގޯތީގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވޭތޯ:
  ކުއްޔަށް ދީފައެއްނުވޭ
  ކުއްޔަށް ދީފައިވޭ
  ގޯއްޗެއް އަދި ނުލިބޭ

  މީގެ ކުރިން ކައުންސިލުން ދަނޑު ދޫކުރި ފަރާތެއްނަމަ ދޫކުރި އަހަރު:

  4. ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު

  ދެމަފިރިން ދާއިމީ ވަޒީފާގައި ނުވަތަ ޕެންޝަން ލިބޭ
  ދެމަފިރިންކުރެ މީހަކު ދާއިމީ ވަޒީފާއިގައި ނުވަތަ ޕެންޝަން ލިބޭ
  ވަޒީފާއެއްގައެއް ނޫން އަދި ޕެންޝަނެއްވެސް ނުލިބޭ


  ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އީމެއިލް (މިމެއިލްއަށް ފޯމްގެ ކޮޕީއެއް ވަގުތުންފޮނުވޭނެ)
  އިޤްރާރު: މިފޯމްގައި އަޅުގަނޑު މިހުށަހަޅާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި އެމަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ހޭބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ އަމިއްލަ އިޙްތިޔާރުގައިކަމުގައި އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ. އަދި މިފޯމްގައި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ވާކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މިފޯމް ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ދަނޑު ލިބިއްޖެނަމަ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަޅުގަނޑު ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރު ހުޅުވާލާފައިވާ ދަނޑަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑަށް ދަނޑު ހެއްދުމަށް ބިމެއް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.
ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ އޮންލައިން ފޯމް ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ އޮންލައިން ފޯމް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:59 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.